Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН BLOOMFLOWERS“

 

Уважаеми Посетители, моля да се запознаете с настоящите Общи условия, преди да използвате електронния магазин. С Общите условия се определят принципите за ползване на електронния магазин на „ИВКО – ИД 2017 “ ООД.

Използвайки електронния магазин на „ИВКО – ИД 2017 “ ООД, Вие се съгласявате с Общите условия и потвърждавате, че имате навършени 18 години. Ако не ги приемате или нямате навършени 18 години, моля НЕ използвайте електронния магазин.

С попълването на заявка за поръчка или запитване за предоставяне на допълнителна информация за предлаганите от „ИВКО – ИД 2017 “ ООД стоки, Вие се съгласявате, че приемате настоящите Общи условия, запознали сте с Политиката за защита на лични данни на „ИВКО – ИД 2017 “ ООД и сте информирани, че може да обработваме и съхраняваме Ваши лични данни за цели и срокове, изрично посочени в нормативен акт или в настоящата Политиката за защита на лични данни.

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИВКО – ИД 2017 “ ООД, ЕИК: 204741899,  седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, п.к. 1517, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите (потребители/ посетители), наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин, намиращ се на електронен адрес: www.bloomflowersbg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Чл.2. (1) Операторът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.bloomflowersbg.com се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

(2) Общите условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са изготвени в съответствие с изискванията на действащото българското законодателство.

(3) Достъпността на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията и за всички ползватели са в сила настоящите Oбщи условия.

(4) Ако съдържанието или условията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава ползвателят, последният следва да се откаже от използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3. Данни от Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) за собственика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:

 1. Наименование на Доставчика: „ИВКО – ИД 2017 “ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, п.к. 1517
 3. Адрес за упражняване на дейността и физически магазин: гр. София, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, п.к. 1517
 4. Вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204741899
 5. Дружеството се представлява от Управител/и, а орган на управлението му е Общо събрание.
 6. Данни за контакт: телефон: 0888904718, е-mail: info@bloomflowersbg.com

Чл.4. Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на Потребителите

Адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 02 / 933 0565

факс: 02 / 988 42 18

Телефон на Потребителя: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18

тел: 02 935 61 13 - деловодство

факс: 02 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Интернет страница: www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.5. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.bloomflowersbg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупка от разстояние и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори от разстояние с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата му, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори от разстояние с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл.6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.7. (1) Ползвателите сключват договор за покупка на стоките от разстояние, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупка на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките и видима преди завършването на поръчката от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл.8. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на електронния магазин, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателите при извършване на регистрация, ако Ползвателите са въвели съответното име и парола за достъп.

Чл.9. С посещението на електронния магазин www.bloomflowersbg.com Ползвателите потвърждава, че:

 • са навършили пълнолетие, съгласно законодателството на Република България;
 • са напълно правоспособни и дееспособни граждани;
 • са запознати и съгласни с описаните по-долу изисквания и условия;
 • дават изричното си съгласие доброволно предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта и/или електронния магазин.

Чл.10. В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството e възможно да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които може да се прилагат различни от настоящите Общи условия, за които „ИВКО – ИД 2017“ ООД не носи отговорност.

Чл.11. Идентифицирането на всеки от Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението им за отговор на отправени запитвани за предлагани от Дружеството стоки, за извършване на поръчка, за съхранение на IP адреса им (в случай че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл.12. Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Доставчикът и Ползвателите на сайта е български. В случай че е необходимо и приложимо, кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български.

Чл.13. (1) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН на Дружеството съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител е изрично забранено.

(2) В случай че трето лице ползва съдържанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или негов продукт, задължително трябва да сложи линк, към ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството и да упомене, че продуктът е използван/ взет от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството. В случай, че се установи нарушение на настоящия член, „ИВКО – ИД 2017 “ ООД си запазва правото да търси отговорност по съдебен ред.

Чл. 14. (1) Основни характеристики на предлаганите стоки са посочени в отделни категории (секции) и са описани подробно за всеки отделен продукт.

(2) Продуктите, които се намират в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на www.bloomflowersbg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ част от продуктите на Дружеството.

(3) Цветовете на стоките, показани в сайта www.bloomflowersbg.com зависят от характеристиките и настройките на монитора на всеки Посетител.

(4) В случай че информацията, посочена на сайта на Дружеството не е достатъчна, може да ни пишете на посочените в електронния магазин форми за контакт.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 15. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация. Регистрацията е напълно доброволна и не е задължителна.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, Ползвателите се задължават да извършат регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (ако такава регистрация е необходима). Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателите не са могли да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(7) Достъпът и използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за безплатни.

(8) Настоящите Общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл.16. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.17. (1) Ползвателят използва предимно интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Доставчика, за да сключи договор за покупка от разстояние на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора за покупка от разстояние с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунта (потребителския профил) при Доставчика.

(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Договорът за покупка от разстояние се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика, приемането на Общите условия и Политиката за защита на лични данни и Политиката за бисквитките и завършването на поръчка, направена от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, а също и по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика.

(6) За сключването на договора за покупка от разстояние на стока от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора за покупка от разстояние и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от него данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 18. (1) Ползвателят сключва договора за покупка от разстояние с Доставчика по следната процедура:

1.Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма направена регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да заяви стока без да се извършва регистрация. За да се регистрира Ползвателят не е необходимо да заплаща такси;

2.Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг подходящ начин за идентификация;

3.Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4.Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5.Избор на способ и възможност за плащане на цената.

6.Потвърждение на поръчката;

(2) Ползвателят може да сключи договора за покупка от разстояние с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация от Дружеството, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай, че същият е предоставил повече от изискуемите от Доставчика личните данни, декларира, че го прави напълно доброволно, информирано и без натиск от страна на Доставчика.

(4) В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Ползвателят/ Клиентът се уведомява за причината за забавянето и му се дава ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

(5) Информацията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се актуализира постоянно.

(6) Ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН използва услугите му на своя собствена отговорност. Ако Ползвателят, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или системите на Дружеството, „ИВКО – ИД 2017“ ООД си запазва правото да упражни всички законови възможности да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи

Чл.19. Поръчките от  ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществяват на територията на Република България.

Чл.20. (1) Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчките се изпращат чрез куриерска фирма, с която „ИВКО – ИД 2017 “ ООД има сключено споразумение, с наложен платеж.

(2) Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия следващ работен ден. Поръчки, направени след 15,00 ч. на съответния работен ден, се обработват на следващия работен ден.

Чл.21. (1) Поръчката и комуникацията между Доставчика и Ползвателя/Клиента се извършва на български език.

(2) „ИВКО – ИД 2017 “ ООД изпраща поръчаните стоки чрез куриерска фирма, с която има сключено споразумение, лично или при индивидуална уговорка с Ползвателя/Клиента, която дава възможност същият да вземе стоката си лично  или чрез изрично упълномощено лице от физическия магазин на „ИВКО – ИД 2017“ ООД, намиращ се на адрес: гр. София, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, п.к. 1517. При доставка с куриер, „ИВКО – ИД 2017“ ООД не носи отговорност в случай че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

Продажната цена на стоката се заплаща с наложен платеж, при получаване на стоката, заедно с разходите за доставка, освен ако не е уговорено друго между страните. Продажната цена може да бъде заплатена и по друг удобен за страните начин, като например заплащане на каса на Easy Pay, банков превод и др.

(3) Доставка на стандартни наличности на поръчаната стока се извършва в срок до 3 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. По изключение, в случай, че стандартните наличности не могат да се доставят в горепосочения срок, „ИВКО – ИД 2017 “ ООД ще достави поръчаните стоки, в срок не по-късно от 5 работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката, освен ако страните са уговорили друго. В този случай, клиентът ще бъде уведомен за забавянето на доставката по и-мейл и/или телефон, оставен за контакт.

(4) Доставка на нестандартни наличности на поръчаната стока се извършва в срок до 7 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. По изключение, в случай, че нестандартните наличности не могат да се доставят в горепосочения срок, „ИВКО – ИД 2017 “ ООД ще достави поръчаните стоки,  в срок не по-късно от 3 работни дни,  считано от датата на потвърждаване на поръчката, освен ако страните са уговорили друго. В този случай, Клиентът ще бъде уведомен за забавянето на доставката по и-мейл и/или телефон за контакт.

! ВАЖНО Моля да имате  предвид, че срокът за изпращане на поръчки зависи от вида на поръчаните стоки (стандартни, нестандартни), както и от населеното място за доставка, посочено от клиента (според графика за разнос на пратки на куриера по дни и локации, според възможностите за лична доставка от „ИВКО – ИД 2017 “ ООД или индивидуалната договорка между Доставчика и Клиента.

(5) Когато стоката не бъде доставена и предадена в срока, определен в договора за покупка от разстояние или изрично уговорен между страните, Клиентът има право да изисква доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако „ИВКО – ИД 2017“ ООД не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Клиентът има право да развали договора за покупка от разстояние и да откаже поръчаната стока.

Чл.22. (1) При приемане на пратката от куриера/ личната доставка/ получаването й лично от физическия магазин на „ИВКО – ИД 2017“ ООД, Клиентът е длъжен да я провери и да възрази в случай, че същата има забележки.

(2) Ако стоката е изпратена с куриер и в случай че същата е приета от куриера от физическия магазин на „ИВКО – ИД 2017“ ООД „Без забележки“ и е предадена от куриера за изпращане към клиента „Без забележки“, последващи рекламации за явни недостатъци са неоснователни и може да не бъдат удовлетворени от Доставчика.

В случай че пратката е изпратена с куриер на Клиента и при получаване й са открити дефекти, или явни недостатъци, се изготвя и подписва протокол за щети в присъствието на куриера и се уведомява незабавно „ИВКО – ИД 2017 “ ООД на телефон 0888904718.

Чл.23. Когато доставените/ получените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Клиента (различни са от поръчаните) и това може да се установи при обикновен преглед на доставените/ получените стоки, Клиентът има право да поиска  стоката му да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в разумен срок от уведомяването на „ИВКО – ИД 2017“ ООД на телефон 0888904718. По изключение, в случай, че стоката е неналична във физическия или ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на „ИВКО – ИД 2017“ ООД или за доставката й/ получаването й от Клиента е необходимо повече от обичайното технологично време, е възможно срокът за замяна на сгрешената стока, да бъде по-дълъг от обичайното време за замяна. В този случай Клиентът ще бъде уведомен за забавянето.

Чл.24.  Клиентът има право да откаже приемането на доставката/ да получи стоката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при уговорено „плащане с наложен платеж” или при личното получаване на стоката (или чрез упълномощено лице за получаване на стоката), не съответства на дължимата и уговорената между страните цена. В този случай, Клиентът следва да се свърже незабавно с „ИВКО – ИД 2017“ ООД на телефон 0888904718 за уточняване на несъответствието. Разходите за куриерска услуга не влизат в уговорената за плащане сума, освен ако не е уговорено друго между страните. Те се покриват от Клиента, за което е изрично уведомен преди да завърши поръчката си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл.25. (1) При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в чл.22, 23 и 24, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката до магазина на Дружеството (в случай, че стоката следва да бъде доставена с куриер или лично от „ИВКО – ИД 2017“ ООД). В случай че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „ИВКО – ИД 2017“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

(2) В случаите, посочени в ал.1, „ИВКО – ИД 2017“ ООД си запазва правото да откаже приемането и изпълнението на други поръчки, направени от този Клиент.

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.26. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупка от разстояние или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и за Търговци, по смисъла на чл.1 и 2 на Търговски закон. В случай че стоките са закупени от търговец, е възможно да бъдат уговорени индивидуални условия, различни от описаните в настоящия раздел.  При въпроси можете да се свържете с „ИВКО – ИД 2017“ ООД на посочените форми за контакт.

Чл.27. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставят като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупка от разстояние;
 • Преди завършване на поръчката.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора за покупка от разстояние се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателя е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика и преди сключването на договора за покупка от разстояние.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора за покупка от разстояние общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, а също и фиксирана (ориентировъчна) цена на доставка на стоката, в случай, че тя ще се достави с куриер или лично от „ИВКО – ИД 2017“ ООД.

(8) Ползвателят се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща, посочена от двете страни.

Чл.28. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупка на стоки от разстояние и тяхната доставка (в случай, че такава е изискана от Ползвателя).

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.29. (1) Ползвателят (Потребителят) има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителят може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл.30. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл.31. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII.ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.32. Всички цени на стоки и услуги, предлагани от „ИВКО – ИД 2017“ ООД са публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на www.bloomflowersbg.com. Цените са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20 % съгласно българското законодателство.

Чл.33. Указаните цени на отделните стоки са за единични бройки. В случай че цената се отнася за няколко броя е изрично указано в профила на всяка стока.

Чл.34. (1) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в профила на всяка стока и е видима преди завършването на поръчката във виртуалната кошница за покупки.

(2) Цената, посочена при поръчка на стоката е валидна в момента на подаването на заявката за покупка.

Чл.35. (1) Разходите за доставка на поръчаните продукти на територията на Република България са за сметка на клиента, в случай че изрично не е уговорено друго между страните.

(2) Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките, а се определя от куриерската фирма, с която „ИВКО – ИД 2017“ ООД има сключен договор или от „ИВКО – ИД 2017“ ООД, в случай, че тя ще прави доставките лично. 

(3) Преди сключването на договора (завършване на поръчката) се посочва общата стойност на всички съдържащи се във виртуалната кошница за поръчки стоки и фиксирана (ориентировъчна) цена на куриерската услуга за доставка.

Чл.36. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиента. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена, поставена до старата, която е зачертана.

Чл.37. При констатиране на допуснати технически грешки от страна на клиента относно информацията за поръчката, „ИВКО – ИД 2017“ ООД се свързва с клиента, за да уточни несъответствията. В случай че „ИВКО – ИД 2017“ ООД не може да се свърже с клиента в 3-дневен срок от момента на откритите технически грешки или клиентът откаже да даде информация, „ИВКО – ИД 2017“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на клиента. В случай на заплатени от страна на клиента суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, електронният магазин се задължава да ги възстанови по подходящ начин.

 

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.38. (1) „ИВКО – ИД 2017“ ООД е собственик на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.bloomflowersbg.com.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт.

Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава във вид на вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие от собственика или изрично упълномощено лице на „ИВКО – ИД 2017“ ООД, на и-мейл:  info@bloomflowersbg.com или на адрес: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 47, П.К. 1517

 (2) След получено разрешение задължително се поставя линк към оригинала или началната страница на сайта www.bloomflowersbg.com и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта www.bloomflowersbg.com или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

(3) Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но не ограничаващо се до: изпращане и/или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание) е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.39. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин ползвателите на сайта.

Чл.40. (1) Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след изричното му уведомяване от Дружеството, чрез изпращане на индивидуален и-мейл до всеки Ползвател на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в случай че последният е оставил и-мейл за контакт или чрез качено съобщение на видно място на сайта.

(2) Ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично, че отхвърля промените в Общите условия. В случай че ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството.

(3) Ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се съгласява, че всички изявления на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството, във връзка с изменението на тези Общи условия или друга информация, която го касае, ще бъде изпращана на електронната поща, посочена от него при въвеждане на данните му за контакт и/или поръчка.

(4) Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал.3 не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

(5) Ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай че електронният адрес е необходим за кореспонденция между страните.

(6) В случай, че Ползвателят на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес, в срока по ал.5, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а Ползвателят уведомен за настъпилата промяна.

Чл.41. Дружеството публикува Общите условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Дружеството на адрес www.bloomflowersbg.com заедно с всички изменения и допълнения към тях.

 

 1. X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Общи условия.

Чл.43. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 44.  Доставчикът и Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси.

Чл.45. Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

Чл.46. Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия, срещу доказан неправомерен достъп до сайта и електронния магазин на „ИВКО – ИД 2017“ ООД или нарушени авторски права на Доставчика.

 

ХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл.47.(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронен адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на ЕЛЕКТРОННИЯ си МАГАЗИН Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и изпълнението на договора.

Чл.48. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

С уважение,

Екипът на „ИВКО – ИД 2017“ ООД